Building Significant Skill For Future Success

Gain Life Skill & Academic Success

SuperCamp

Developed in the USA more than 32 years ago, SuperCamp is a worldwide leader in academic and life skills holiday camps for students. The skills students learn will last them a lifetime. Join our holiday program in Thailand and unlock your child’s potential! Our kids and teens program is based on a teaching method proven to positively transform attitudes, confidence, motivation, grades and test scores. Over 70,000 graduates from more than 85 countries is a testimony of our success.

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กไทยสามารถแข่งขันด้านการเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงอุดมศึกษา เป็นสิ่งทีผู้ปกครองทุกคนปรารถนา เพราะเป็นการติดตั้งอาวุธทางปัญญาที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของท่าน หากแต่การฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถการันตีความสำเร็จให้แก่ลูกหลานของท่านได้ เพราะต้องอาศัยการเสริมทักษะชีวิตที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมควบคู่ไปด้วย รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย ซึ่งมีการพัฒนา และการเรียนรู้ในสรรพสิ่งที่ต่างกัน รวมทั้งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ต่างกัน

A new breed of summer camp has sprung up. Promising to turn mediocre students into scholastic achievers by using a blend of accelerated learning methods and outdoor advanture. Wall Street Journal

SuperCamp คือการสอนเทคนิคด้านการเรียน ที่พัฒนามาจากการวิจัยการทำงานของสมอง เพื่อนำศักยภาพของสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจำ การจดบันทึก การเขียน-อ่าน และการสอบ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกวิชา และทุกชั้นเรียน
นอกจากนั้น SuperCamp ยังเสริมทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การบริหารเวลา การตัดสินใจ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการเคารพตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะติดตัวบุตรหลานของท่าน และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ได้จริง ตลอดชีวิต

สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน เพื่อความสำเร็จในชีวิต

Gain Life Skill & Academic Success
Accelerate your teen’s future with the #1 summer camp for developing character and building lifetime learning skills in an awesome and nurturing environment. We mix academic learning skills with nonstop activity, high-energy interactions, and tons of fun.

Countries have hosted

Gratuates

  • Students improve family relationship 77% 77%
  • Students Increase there grades 73% 73%
  • Students increased self-esteem 84% 84%
  • Students Increase confidence 81% 81%

3 Days Mini SuperCamp

This is a 3-day/2 night residential event focused on academic and life skills that promise to inspire brilliance in youths from ages 10-17.

This is a 3-day/2 night residential event focused on academic and life skills that promise to inspire brilliance in youths from ages 10-17.

Covering the threads of communication,
collaboration, critical thinking, creativity, and character, participants examine their own beliefs, behaviors, and attitudes.

Students define what is important to them, why they learn the way they do, and how to make use of their new knowledge to learn and live better. The program includes a day out to experience outdoor activities such as hiking, mountain biking or kayaking. students will understand that their participation affects the team’s success or failure. Outdoor activities will be
varied and designed to suit both senior and
junior groups.

JUNIOR & SENIOR FORUM
(AGES 10-17)

When : 6-8 April 2019 / 4-6 May 2019

Where : Khaoyai , Nakornrachasima

มินิแคมป์
3 วัน 2 คืน เป็นบทน าเข้าสู่ หลักสูตร
SuperCamp เต็ม ซึ่งใช้เวลา 7 วัน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหา อารมณ์ และวิธีการที่ใช้ในแคมป์ 7 วัน

เนื้อหาครอบคลุมทั้งส่วนวิขาการและเสริมทักษะการสื่อสาร การประสานงาน กลยุทธ์การคิด และความคิดสร้างสรรค์ น้องๆจะได้เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และการนำความรู้ใหม่ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เจาะลึก 8 keys of Excellence เทคนิคเฉพาะของ SuperCamp ที่พัฒนาจากการรวบรวมจากตัวอย่างความสำเร็จจากบุคคลชั้นนำมาย่อยให้เป็นสูตรสำเร็จที่ทำได้ไม่ยาก

กิจกรรม outdoor เปิดประสบการณ์ให้น้องๆได้เผชิญกับความท้าทาย รู้จักการแกปัญหาเฉพาะหน้า การยอมรับความต่าง และการเอาชนะตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม

7 Days SuperCamp

Unlike schools and academic summer camps that teach content, SuperCamp gives students the learning tools and life skills that apply to every subject and to the world beyond school. The 7-Day SuperCamp is the renowned annual summer camp run once a year in Thailand.

14-20 July 2019

It is a residential program where students stay on site and get to experience activities that are fun and engaging from the moment they wake up until lights go out. There is no such thing as a typical day at SuperCamp. Every day is a new adventure filled with music, activities and engaged learning. Students are taught academic and life skills that can last a lifetime.

ต่างจากแคมป์ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิชาการในด้านต่างๆ เพียงอย่างเดียว SuperCamp พร้อมที่จะติดตั้งเทคนิคการเรียนที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วทั่วโลกให้กับบุตรหลานของท่านพร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องตลอดชีพ

Understanding how the mind approaches learning can have a significant effect on a student’s performance in school. Students learn, comprehend, and recall information more easily, which can lead to better grades and ultimately to a higher GPA. Studying becomes a much easier task once a student identifies their personal learning style and incorporates techniques unique to that style.

แคมป์ภาคฤดูร้อนที่น้อง ๆ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดระยะเวลา 6 คืน 7 วัน ที่เต็มไปด้วยความสนุก ตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึง จนถึงเวลาเข้านอน ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความภาคภูมิใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนที่ทุกวันเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุก ดื่นเต้น รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่มีที่ใดสอน การรู้ทันและเข้าใจว่าสมองเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างไร ด้วยวิธีการใด จะทำให้ศักยภาพการเรียนในห้องเรียนของน้องๆ พัฒนาขึ้น เพราะเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น จำได้มากขึ้น ทำคะแนนได้สูงขึ้น เพียงน้อง ๆ ได้เข้าใจว่าตนเองมีสไตล์การเรียนแบบไหนและน าเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ในห้องเรียน.

Raising

GRADES,
CONFIDENCE,
& MOTIVATION